Zadzwoń do mnie: 604 932 733

Kancelaria Adwokacka

Ryszard Chojnacki

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanym dalej RODO, uprzejmie infomuję, że:

 

- administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Ryszard Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka
Ryszard Chojnacki.

Dane kontaktowe firmy :
adres pocztowy - pl. Wolności 11, 87-800 Włocławek
telefon kontaktowy - 604 932 733
adres e-mailowy - rj.ch@web.de

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej i zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych wyszczególnionymi w art. 5 RODO oraz w zgodzie z art. 6 ustawy z 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018
roku, poz. 1184 z późn. zm.) regulującym tajemnicę adwokacką,

- odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być, w wypadku zastępstwa, inni adwokaci - na zasadzie umowy powierzenia i z zachowaniem kryteriów
określonych w art. 28 RODO,

 

- okres przechowywania Państwa danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,

- przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 

- po upływie okresu przechowywania danych osobowych ulegają one usunięciu,

- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może uniemożliwić świadczenie pomocy prawnej,
 

- Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

© Copyright Kancelaria Adwokacka Ryszard Chojnacki